Hvad er et forebyggende hjemmebesøg?

iStock_000020786498smallEt forebyggende hjemmebesøg er et tilbud fra kommunen om et uopfordret, men ikke uanmeldt, besøg i eget hjem. Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er at sikre, at ældre borgere lever et så sundt og selvhjulpent liv som muligt. Dertil at afklare borgerens behov for fremtidige besøg og at identificere borgere med særligt behov for en forebyggende indsats.

Følgende borgere skal modtage tilbud om forebyggende hjemmebesøg:

 • Borgere mellem 65 til 79 år samt borgere, der er fyldt 81 år, som er i en særlig vanskelig livssituation,
 • Borgere, der er fyldt 70 år og bor alene,
 • Borgere, der er fyldt 75 år,
 • Borgere, der er fyldt 80 år,
 • Borgere, der er fyldt 82 år, som herefter årligt skal tilbydes et hjemmebesøg.

Der er ikke pligt til at udføre forebyggende hjemmebesøg hos borgere, der allerede modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.

Lovgivningen åbner op for, at kommunerne som alternativ til forebyggende hjemmebesøg kan afholde kollektive arrangementer.

Indhold af et hjemmebesøg
Hjemmebesøget skal indeholde en struktureret, helhedsorienteret samtale, som især koncentrerer sig om, hvordan den ældre mestrer sin tilværelse, frem for eventuelle lidelser og sygdomme. Hjemmebesøget er et fristed til refleksion over den ældres og hjemmebesøgerens fælles iagttagelser. Alle temaer kan tages op.

Det er frivilligt, hvad den ældre ønsker at oplyse og tale om i besøget. Besøgene giver grundlag for en samtale om den aktuelle livssituation, den ældre befinder sig i. Der fokuseres ikke på den ældres helbredssituation i snæver forstand, men sigter bredt, for at danne grundlag for en bedre udnyttelse af de ressourcer, der kan støtte den ældre i at bevare sin livskvalitet.

Samtalen kan dreje sig om dagligdagen, den ældres trivsel, socialt netværk, bolig og nærmiljø, sundhedstilstand, funktionsevne, aktiviteter og interesser. Men samtalen kan også berøre eksistentielle emner som sorg, tab, identitet, isolering og døden. Og ikke mindst livshistorien er et bærende tema i den forebyggende samtale.

Støtte i at se sit liv på nye måder
På baggrund af samtalen kan der informeres om forskellige forebyggende og sundhedsfremmende tilbud, og den ældre kan ydes råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder, som findes i kommunen, tilrettelagt af frivillige, organisationer eller af kommunen selv. Man kan også sige, at hjemmebesøget skal støtte den ældre i at tage selvansvar gennem selviagttagelse, så den ældre bliver i stand til, at se sig selv og sit liv på nye måder.

For yderligere information om de forebyggende hjemmebesøg, se Sundhedsstyrelsens faglige vejledning om forebyggende hjemmebesøg til ældre (2020). Vejledningen beskriver opgaven med at planlægge, gennemføre og følge op på forebyggende hjemmebesøg til ældre og er målrettet forebyggelseskonsulenter, som arbejder med området. Find den her.

Effekten er dokumenteret
Ved at gennemføre forebyggende hjemmebesøg kan der spares på udgifterne til offentlig omsorg.

I 2010 blev ordningen evalueret. Her viste resultaterne blandt andet, at ordningen er med til at forebygge funktionsevnetab hos ældre og til at udskyde behovet for hjælp og indflytning i plejebolig. Find Ankestyrelsens undersøgelse af forebyggende hjemmebesøg til ældre her.

I 2004 viste en dansk undersøgelse v. Vass, Avlund og Henriksen:

 • At hjemmebesøg som bygger på en flerstrenget indsats med opfølgning, kan reducere tab af funktionsevne blandt visse grupper af ældre.
 • Generelt har de forebyggende hjemmebesøg størst effekt hvis indsatsen er flerstrenget og følges op med flere besøg.

Rødovreprojektet 1980-1983 havde til formål at undersøge effekten af forebyggende hjemmebesøg hver tredje måned hos ældre over 80 år, sammenlignet med en tilsvarende gruppe ældre, der ikke fik dette tilbud viste stor effekt.
I gruppen, der modtog forebyggende hjemmebesøg, var der:

 • 19% færre indlæggelser
 • 31% færre kom på plejehjem
 • 25% færre dødsfald
 • 50% færre besøg af vagtlægen

Projektet blev fulgt op 10 år efter, og der kunne stadig måles en positiv forskel på brug af ydelser i besøgsgruppen i forhold til kontrolgruppen.

Et større projekt “Metaanalyse 2000”, der blev gennemført af Det Videnskabelige Forskningscenter i Nottinghamshire samt Seniorlektoratet i Middlesex, viste identiske resultater. Projektet omfattede 15 internationale undersøgelser om forebyggende hjemmebesøg til ældre.

Se mere omkring evidens af forebyggende hjemmebesøg her:

 • Artikel af overlæge Carsten Hendriksen 2003 – klik her.
 • Faglige argumentationer fra Annette Johansen maj 2010 – klik her.

Scroll to Top
Scroll til toppen