Vedtægter

Vedtægter for Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende Forebyggende Hjemmebesøg

§1
Navn
Foreningens navn er: Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende Forebyggende Hjemmebesøg.
Foreningen har hjemsted i København.

§2
Formål
Foreningen er en tværfaglig landsforening for medarbejdere, der i det daglige arbejder med sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg hos ældre.
Foreningens formål søges opfyldt således:· gennem udvikling af et fagligt netværk på landsplan, til at formidle viden og udveksle erfaringer· gennem synliggørelse af den faglige indsats og de samfundsmæssige muligheder i relation til de forebyggende hjemmebesøg· gennem samarbejde med andre sundhedsfremmende og forebyggende interessegrupper· gennem medvirken i forsknings- og uddannelsesprojekter· gennem medvirken til udvikling og etablering af uddannelse· gennem påvirkning af den forebyggelsespolitiske debat så vel lokalt, regionalt som på landsplan

§3
Medlemskreds
Som medlem kan optages personer, der foretager sundhedsfremmende forebyggende hjemmebesøg efter § 79a i Lov om Social Service (vedtaget af Folketinget den 29. december 2015 med ikrafttrædelse 1. januar 2016). Bestyrelsen kan i øvrigt godkende enkeltpersoner til medlemskab.

Optagelse og udmeldelse
Optagelse i foreningen sker alene ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.
Udmeldelse af foreningen sker automatisk ved restancer udover tre måneder. Efter udtræden har det udtrædende medlem intet krav på foreningen.

§4
Bestyrelsen
Landsforeningens bestyrelse består af syv medlemmer, der vælges for to år ad gangen. Der vælges tillige to suppleanter.

Det tilstræbes at bestyrelsen afspejler medlemmernes geografiske og faglige spredning.
Ved et bestyrelsesmedlems varige forfald indtræder den først valgte suppleant.
I lige år vælges der fire bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, er vedkommende bestyrelsesmedlem frem til førstkommende ordinære generalforsamling.

Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstitueres inden årskonferencens afslutning. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Ved frafald af bestyrelsesmedlemmer mellem to generalforsamlinger kan bestyrelsen supplere sig med medlemmer indtil næste generalforsamling. Afgår formanden i utide vælger bestyrelsen en ny formand indtil næste generalforsamling. Formanden indkalder til møderne.

Der afholdes fire ordinære møder, og der skal føres referat. Bestyrelsen vælger, hvor møderne skal afholdes. Formanden skal indkalde til ekstraordinære bestyrelsesmøder, såfremt mindst tre medlemmer ønsker det.
Formanden er i øvrigt berettiget til, når som helst, at indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er fremmødt. Der træffes beslutninger med almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed falder forslaget væk. Bestyrelsen kan nedsætte undergrupper og udvalg. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan bestyrelsen vælge at indføre et formandshonorar. Bestyrelsen kan ved enstemmighed ekskludere medlemmer, der modarbejder foreningens formål.

§5
Ordinær generalforsamling
Landsforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Der afholdes ordinær generalforsamling inden udgangen af juni måned hvert år. Første ordinære generalforsamling afholdtes i 2004. Generalforsamlingen indkaldes med mindst fire ugers varsel.
Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst omfatte:
Valg af dirigent, stemmetællere og referent
Bestyrelsens beretning
Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

Desuden skal den årlige ordinære generalforsamling drøfte foreningens indsatsområder for det følgende år. Indkomne forslag skal være sekretariatet i hænde senest tre uger før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen træffer sine afgørelser med simpel stemmeflerhed blandt de mødte stemmeberettigede repræsentanter, der hver har een stemme. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
Der kan på generalforsamlingen kun stemmes ved personligt fremmøde. Medlemmer har alene stemmeret efter betalt kontingent.

§6
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter en skriftlig anmodning herom fra mindst 1/3 af medlemmerne eller efter beslutning fra bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 3 uger efter den skriftlige anmodning er fremsat.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftlig med mindst 8 dages varsel og være ledsaget af en motiveret dagsorden.
Forslag behandles som under den ordinære generalforsamling.
Afstemning finder sted som nævnt i § 5.

§7
Regnskab og budget
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§8
Tegningsret
Foreningen tegnes af formand og/eller næstformand i forening med eet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§9
Sekretariat
Bestyrelsen fastlægger sekretariatets placering og virke. Sekretariatets repræsentant deltager i bestyrelses møder som sekretær uden stemmeret.

§10
Økonomi
Foreningen finansieres af medlemskontingenter. Herudover søges særlige aktiviteter dækket ved offentlige tilskud og legatmidler.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

§11
Ændring af vedtægter
Ændringer af foreningens vedtægter skal for at være gyldige vedtages med mindst 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte på generalforsamlingen. Såfremt der ikke er flertal for forslaget, vil dette være at betragte som bortfaldet.

§ 12
Opløsning
Foreningens opløsning kan kun ske dersom 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter stemmer herfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Disse møder skal finde sted med mindst en uges mellemrum. Såfremt der ikke deltager 2/3 som nævnt afholdes ny generalforsamling 14 dage efter på hvilken forslaget om opløsning skal vedtages ved almindeligt stemmeflertal. Ved foreningens opløsning anvendes en eventuel formue til samme formål som det nuværende eller noget, der svarer dertil.

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på generalforsamling d. 12. juni 2022

Torben Larsen                                 Anne Dorthe Prisak
Dirigent                                             Formand

Scroll to Top
Scroll til toppen