Årets Sundhedsfremmende og Forebyggende Indsats for ældre borgere

Kender du til en indsats, som fortjener udbredelse og anerkendelse i hele landet?
Så send en nominering til SUFO inden mandag d. 13. maj. Prisen uddeles af SUFO – landsforening for ansatte i SUndhedsfremmende og FOrebyggende hjemmebesøg.


Hvem kan modtage prisen?
Prisen går til en indsats, der er med til at gøre en forskel:

  • for borgere, der er i målgruppen for sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg eller
  • for ansatte, der foretager hjemmebesøg.

Det kan være en indsats i en kommune, der er nytænkende og kan bruges som inspiration af andre kommuner. Det kan også være en ekstraordinær længerevarende indsats, som gør en forskel.

Hvem kan indstille til prisen?
Alle kan indstille til prisen – borgere, ledere, ældreråd, en forvaltning eller en medarbejder. Medlemmer af SUFO kan også indstille en indsats fra egen kommune. Du kan indstille en konkret indsats fra hverdagens praksis i forebyggende hjemmebesøg.

Hvordan bliver indsatsen nomineret, og hvad betyder det?
Hvis der er tre indstillinger til prisen, er de alle automatisk nominerede.
Hvis der er færre end tre indstillinger, bliver prisen for Årets Indsats ikke uddelt i år.
Hvis der bliver indstillet flere end tre, prioriterer bestyrelsen i SUFO, hvilke tre, der skal nomineres.
Indsatserne bliver anonymiseret, før bestyrelsen foretager prioriteringen.

Bestyrelsen lægger bl.a. vægt på om indsatsen;

  • har haft en betydning for de borgere, det vedrører,
  • kan bruges i andre kommuner,
  • kan motivere andre forebyggelseskonsulenter.

Omtale af de tre nominerede sendes til medlemmer og alle tilmeldte deltagere til årskonferencen.

De nominerede indsatser bliver kort præsenteret på plenumscenen på årskonferencen mandag d. 3. juni, og repræsentanter for indsatserne bliver tilbudt at have en stand samme dag, hvor de kan komme i dialog med deltagerne. Det er frivilligt, om man ønsker det.

Hvordan vælges vinderen af Årets indsats?
På Årskonferencen kan alle deltagere stemme på, hvilken af de tre indsatser, som skal vinde.
Indsatsen, som opnår flest stemmer, kåres fra scenen mandag eftermiddag.

Hvem uddeler prisen?
Prisen uddeles en gang årligt af landsforening for ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg på Årskonferencen. I år er det d. 3. juni 2024.

Hvad modtager vinderen?
Repræsentanter for det tiltag, der vinder modtager – ud over æren – en fælles gavekurv og et diplom.
Der bliver udsendt en pressemeddelelse efter kåringen.

Hvordan indstiller du til prisen, og hvad er deadline?
Skriv et resumé, hvor du begrunder hvorfor det netop er denne ene indsats, der skal have anerkendelsen som
”Årets sundhedsfremmende/forebyggende indsats for ældre 2024”.  

Send resuméet til SUFO på info@sufo.dk senest mandag d. 13. maj 2024.

Har du spørgsmål?
Kontakt faglig sekretær Lise Sørensen på tlf. 3877 0168 eller mail
ls@sufo.dk

De forebyggende hjemmebesøg i Haderslev vinder landsdækkende pris

 

De forebyggende hjemmebesøg i Haderslev Kommune vinder SUFOs pris som Årets Sundhedsfremmende og Forebyggende Indsats for ældre 2023. Prisen blev uddelt på SUFOs Årskonference mandag d. 12. juni på Hotel Nyborg Strand.

Anne Dorthe Prisak, formand for SUFO udtaler:
 
”Haderslev kommune har haft offensivt fokus på, hvordan forebyggelse og sundhedsfremme kan optimeres på ældreområdet, bl.a. så flere borgere takker ja til et forebyggende hjemmebesøg. I den sammenhæng har de arbejdet med en inspirerende og konstruktiv indsats, der har skabt synlighed om de forebyggende hjemmebesøg – og potentialet for både opsporing, forebyggelse og fællesskaber. Det er lykkedes i en sådan grad, at der er sket opnormering på området. Et resultat, der taler for sig selv. Stort tillykke til Haderslev!”
 
De forebyggende hjemmebesøg har gennem de sidste fem år arbejdet for at skabe mere fokus på forebyggelsesindsatser for den ældre borgergruppe i Haderslev kommune.
 
Lone Henriksen, faglig koordinator og sundhedsvejleder, Haderslev Kommune fortæller:
 
”Flere takker i dag ja til et hjemmebesøg end tidligere, da vi har ændret fremgangsmåden. Det er både sårbare og ressourcestærke borgere, der er flere af. Her har medarbejderne ved forebyggende hjemmebesøg stort fokus på at inddrage de ressourcestærke som frivillige aktører samt så frø gennem vejledning og rådgivning, som på sigt medvirker til, at borgerne er klædt på til at handle selv. Ved de sårbare opspores borgerne til fællesskaber fx motion eller mentale tilbud, der støtter dem i et hverdagsliv med trivsel.” 
 
Indsatsen har været en stor succes og de forebyggende hjemmebesøg er blev opnormeret på denne baggrund. Det har bl.a. betydet at de forebyggende hjemmebesøg har haft ressourcer til at udvide samarbejdet omkring målgruppen ”sårbare +65 årige” ganske betydeligt i form af systematisk samarbejde med udvalgte og særligt relevante områder internt i organisationen samt eksternt i kommunen via eks. kommunens frivilligcenter, praktiserende læger, frivillige foreninger og fællesskaber samt kommunens Seniorråd.
 
Endelig har opnormeringer muliggjort, at de seks forebyggelseskonsulenter arbejder ud fra specifikke geografiske distrikter, hvor de opsøger og understøtter samarbejde med civilsamfundet herunder frivillige fællesskaber og foreninger.
 
Lone Henriksen uddyber: ”Ovenstående prioriteringer har gennem de sidste år medvirket til, at der er blevet skabt en ny historie om, hvilke kompetencer og hvordan man i et forebyggende og sundhedsfremmende tiltag anvender de forebyggende hjemmebesøg som vigtige medspillere og vidensbank til at seniorer længst muligt forbliver selvhjulpne og får viden om, hvilke muligheder de har i deres kommune, civilsamfundet og private områder”.  
 
Indsatsen er en del af et bredere fokus i kommunens organisation Social og sundhed på borgers og medarbejders værdifulde hverdag, på samarbejde med civilsamfund omkring værdifulde fællesskaber samt samarbejde mod ensomhed som væsentlige indsatsområder. I flere af fokusområderne er forebyggende hjemmebesøg synlige som vigtige medaktører og vidensbank.

 

Et tiltag fra Horsens Kommune med fokus på forebyggelse af ensomhed og mistrivsel vinder SUFOs pris som Årets Sundhedsfremmende og Forebyggende Tiltag for ældre 2022.

(Fra venstre) formand for SUFO, Anne Dorte Prisak sammen med daglig leder af de forebyggende hjemmebesøg i Horsens Kommune Heidi Buch Elleby og forebyggende medarbejdere Hanne Lybker, Rina Evelyn Schyberg og Hanne Ballegaard.

Det var de flere end 230 deltagere på SUFOs Årskonference på Hotel Nyborg Strand, der mandag d. 13. juni valgte tiltaget som vinder af Årets Tiltag.

Baggrunden for tiltaget er, at Horsens Kommune, Ældresagen og Horsens Provsti i 2019 indgik et samarbejde om at give enlige mænd 65+ mulighed for at indgå i nye fællesskaber målrettet mænd.

De forebyggende medarbejdere gav ca. 1700 enlige mænd +65 år tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg, hvor de fortalte om tiltaget. Mange mænd tog positivt imod besøgene, og ca. 50% af dem, var interesserede i at være med. Mange af mændene ville ikke have reageret på et opslag i ugeavisen. De skulle direkte informeres, motiveres og tages hånd om for at komme afsted. Også ressourcestærke mænd tog imod tilbuddet. Besøgene gjaldt kun de enlige mænd, men grupperne var også åbne for gifte mænd, der ønskede at være med i et mandefællesskab.

Der har været udfordringer undervejs, særligt i forhold til corona, som bevirkede, at flere gruppeopstart blev forsinkede, andre grupper måtte lukke ned, og det har været vanskeligt at starte op igen på grund af frygt for større forsamlinger. På samme vis var det vanskeligt for Ældresagen at rekruttere frivillige som tovholdere på grupperne.

Alt det til trods er mandegrupperne en succes, mange er nu i fuld gang og får stadig nye medlemmer via løbende indtag. Mændene nyder den sociale kontakt med andre mænd, og mange har fået lyst til at deltage i flere aktiviteter. Det er af stor betydning for den mentale sundhed.

Samtidig fortsætter det gode samarbejde mellem kommune, Ældresagen og Horsens Provsti som et godt eksempel på, hvordan man kan løfte i flok.

Formand for SUFOs bestyrelse, Anne Dorthe Prisak udtaler: “Tiltaget er et godt eksempel på, hvordan man kan forebygge problemer, inden de vokser sig store til gavn for både borgere og samfund. Det er en god inspiration for andre kommuner at indgå i samarbejde med civilsamfundet – sammen er vi stærke.”

Her er link til en lille film om tiltaget.

 
En animationsfilm om ensomhed og det bagvedliggende samarbejde mellem forebyggelseskonsulenter og brobyggere i Viborg Kommune vinder SUFOs pris Årets Sundhedsfremmende og Forebyggende Tiltag for ældre 2020.
Tiltaget blev også hædret på SUFOs Årskonference 2021.

 

Det var SUFOs medlemmer, der valgte tiltaget ud af i alt tre ved en elektronisk afstemning.
I tiltaget sættes der fokus på opsporing af ensomhed bl.a. gennem en animationsfilm, der gør informationen mere visuel og dermed lettere tilgængelig. Målgruppen for filmen er ikke den ensomme selv, da de typisk ikke selv rækker ud, men det nære netværk (fra 40+), personale, praktiserende læger m.v. Sammen med filmen er der blevet lavet forskelligt materiale, f.eks. rollups, postkort, stillbilleder osv. Filmen er lavet så den, med få tilrettelser, kan bruges af andre kommuner. Find filmen her.

Filmen er lavet i et samarbejde mellem det forebyggende team og brobyggerne fra Aktivitet og Udvikling i Viborg Kommune. Brobyggerne har fokus på ensomhed blandt de borgere, der modtager hjemmehjælp. De tager på hjemmebesøg på samme måde som forebyggende medarbejdere.

Brobyggerne tager sig primært af den gruppe af hjemmehjælpsmodtagere, som ikke kan få forebyggende hjemmebesøg. Der er et tæt samarbejde om de borgere, der befinder sig i snitfladen imellem de to tilbud. På den måde falder ingen borgere igennem systemet, og de bliver givet det bedste tilbud med hensyntagen til forbrug af ressourcer.

Formand for SUFOs bestyrelse, Anne Dorthe Prisak udtaler: “Tiltaget er et godt eksempel på, hvordan man ved at arbejde på tværs i en kommune kan udvikle bedre løsninger og nye idéer til gavn for borgerne. Tiltaget er en stor inspiration for alle forebyggelseskonsulenter, der foretager forebyggende hjemmebesøg. Samtidig er vi glade for i SUFO, at vi i en meget anderledes og turbulent situation, alligevel kan give et – ikke fysisk, men – digitalt skulderklap til kolleger, der er med til at gøre en forskel. Stort tillykke til Viborg Kommunes forebyggelsesteam og team for Aktivitet og Udvikling med prisen. Vi glæder os til på et tidspunkt at kunne fejre det fysisk med jer”.

Tre meget forskellige tiltag kåret i konkurrencen om at blive ”Årets tiltag”

For andet år i træk har Landsforeningen for ansatte der foretager SUndhedsfremmende og FOrebyggende hjemmebesøg (SUFO) udskrevet en konkurrence om nytænkende tiltag fra kommunerne. Tre tiltag – fra henholdsvis Vejle, Odense og Vordingborg kommuner – blev på SUFO’s Årskonference 2019 kåret som ”Årets sundhedsfremmende/forebyggende tiltag for ældre 2019”. Kåringen blev overværet af godt 200 medlemmer på Hotel Nyborg Strand. SUFO ønsker med konkurrencen at synliggøre og formidle viden om de mange gode og nytænkende tiltag inden for forebyggelse og sundhedsfremme for ældre, som i disse år udvikles og igangsættes i kommunerne.

Bestyrelsesmedlem i SUFO, Helle Treschow Phillipsen, sagde i kåringstalen:

”Bestyrelsen vil gerne pointere, at alle tre initiativer kan inspirere og omsættes af medarbejdere, der varetager de sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg. Vi har valgt, at der ikke er ikke en første-, anden- og tredjeplads, da de tre initiativer hver for sig repræsenterer den mangfoldighed af nye idéer og gode initiativer, der er i kommunerne, og som vi gerne vil dele med hinanden”.

Det første tiltag har titlen: Fra arbejdsliv til seniorliv

Tiltaget i Vordingborg Kommune tager afsæt i undersøgelser, der viser, at for mænd kan overgangen fra arbejdsliv til seniorliv være vanskelig og rumme risiko for mistrivsel. Gennem seks måneder mødes en gruppe mænd to timer pr. uge og drøfter handleplaner, besøger foreninger i lokalområdet og taler om sundhedsfremmende emner. Tiltaget har til formål at støtte mændene i at foretage ændringer i deres livssituation, både fysisk, psykisk og socialt. Medarbejderne har erfaring for, at mændene efterfølgende jævnligt mødes. Tiltaget er senest udbredt til kvinder.

Det andet tiltag har titlen: ”Fortæl for livet” – et socialt projekt for borgere over 90 år

Tiltagets formål er at skabe nye fællesskaber blandt de ældste borgere i Odense kommune. Kommunen har oplevet en tendens til, at det især er de ældste der oplever ensomhed. Fire til seks borgere indgår i en fortællegruppe, der ledes af en gruppeleder. Gruppen mødes 10 gange. At dele livets betydningsfulde øjeblikke med andre skaber nye bekendtskaber, og den enkelte får nye vidner til sit liv. Bekendtskaber som kan udvikle sig til venskaber.
Metoden er udviklet af Fonden Ensomme Gamles Værn, der står bag projektet.

Det tredje tiltag har titlen: Forskningssamarbejde om projekt ”Tab og Livsmod”

Enkebesøg kendes som en struktureret indsats i mange kommuner, men samarbejdet mellem Vejle kommune og University College Lillebælt om enkebesøg er det første af sin art. Samarbejdet er mundet ud i en rapport, der giver faktuel viden om indsatsen.
Rapporten beskriver indsatsen fra borgerperspektivet – hvad får borgeren ud af besøget, og hvad finder borgeren er vigtigt. Rapporten er et konkret eksempel på betydningen af det forebyggende arbejde og kan hjælpe andre til at udvikle deres kompetencer.

SUFO hædrer ved Årskonferencen 2018 et tiltag, der er med til at gøre en forskel for borgere, der er i målgruppen for sundhedsfremmende og forebyggende hjemmebesøg eller for ansatte, der foretager disse besøg.

Det kan være et tiltag, et projekt eller et arrangement i en kommune der er nytænkende og kan bruges af andre kommuner.

Nedenfor kan du læse indstillingerne til Årets Tiltag 2018 og finde inspiration til egen praksis.

Der var indstillet i alt 7 tiltag – primært fra kommuner.

Tre tiltaget blev kåret som Årets Tiltag 2018.

Det første tiltag, der er kåret har titlen:
”Passer du på dig selv, når du passer på din syge ægtefælle?”
Tiltaget er igangsat af Det Forebyggende Team i Rudersdal kommune. Teamet har iværksat tiltaget i 2017 som et målrettet tiltag til en af de potentielt skrøbelige grupper – nemlig de ægtefæller, der er omsorgsgivere for en kronisk syg ægtefælle.

Læs indstillingen her.

Det andet tiltag, der er kåret har titlen:
”Vi spreder ringe i vandet – Borgernetværket i fællesskab mod ensomhed”
Tiltaget er igangsat af de forebyggende medarbejdere i Silkeborg kommune og blev igangsat i 2014 med støtte fra Ældremilliarden. I dag er tiltaget en del af en politisk handleplan. Tiltaget er bygget op som en møderække åben for alle. Deltagerne inviteres via mail til ældreforeninger, præster og sognemedarbejdere m.fl. og har haft 40 – 50 deltagere til hvert møde.

Prisen blev modtaget af Anne Marie Olsen, forebyggende sygeplejerske, Silkeborg Kommune.

Læs indstillingen her.

Det tredje tiltag, der er kåret har:
arbejdet med 5 tiltag ,der alle er metoder til tidlig opsporing af sårbare borgere:
en kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg, et kursus i sund aldring, en ensomhedsindsats gennem ”fortæl for livet”, et åbent hus og endelig et pilotprojekt i samarbejde med Hjælpemiddelafsnittet.
Tiltagene er igangsat i Roskilde Kommune af medarbejdere, der foretager forebyggende hjemmebesøg og leder af træning og sundhed.

Prisen blev modtaget af Lone Bennike, sundhedskonsulent, Roskilde Kommune.

Scroll to Top
Scroll til toppen