Lovtekst

Her er lovgivning vedrørende de forebyggende hjemmebesøg samlet.

Lovgrundlag for de forebyggende hjemmebesøg

Udklip fra Serviceloven (LBK nr 798 af 07/08/2019)

§ 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 82 år, og som bor i kommunen, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor i kommunen, i deres fyldte 75. år og deres fyldte 80. år.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene i kommunen, i deres fyldte 70. år.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 81 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, og som bor i kommunen.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger besøgene efter behov, jf. dog stk. 1-3.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83, fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg.

Stk. 7. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om de kommunale forpligtelser efter stk. 1-6, herunder om samordning med andre generelle kommunale forebyggende og aktiverende foranstaltninger og om andre måder at gennemføre det forebyggende hjemmebesøg på end ved besøg i hjemmet.

Find hele serviceloven ved at klikke her

Tilrettelæggelse af og kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg

Bekendtgørelse om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a (BEK nr 716 af 07/07/2019)

Tilrettelæggelse af forebyggende hjemmebesøg

§ 1. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger tilbud om forebyggende hjemmebesøg i henhold til lovens § 79 a, stk. 1-6.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbyde andre former for forebyggende indsatser, som alternativ til det individuelle besøg i borgerens eget hjem, jf. lovens § 79 a, stk. 1-6, herunder tilbyde et eller flere kollektive arrangementer i stedet for et individuelt besøg i borgerens hjem.

§ 2. Hvis en borger ikke ønsker at deltage i et tilbud efter § 1, stk. 2, skal borgeren i stedet tilbydes et individuelt besøg i hjemmet, jf. lovens § 79 a, stk. 1-6.

§ 3. I forbindelse med tilrettelæggelse og organisering af de forebyggende hjemmebesøg efter lovens § 79 a, stk. 1-6, bør kommunalbestyrelsen sammentænke ordningen med øvrige relevante forebyggelsestiltag, herunder blandt andet forebyggelsesindsatser efter sundhedsloven.

Kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg efter lovens § 79 a.

Stk. 2. Kvalitetsstandarden skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om formålet med samt indholdet i et forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandarden skal indeholde en beskrivelse af, hvordan kommunalbestyrelsen tilrettelægger ordningen, herunder beskrivelse af eventuelle andre former for forebyggende indsatser, som kommunalbestyrelsen tilbyder som alternativ til et individuelt hjemmebesøg, jf. § 1, stk. 2.

Stk. 3. Kvalitetsstandarden skal endvidere beskrive, hvordan kommunalbestyrelsen vil opfylde forpligtelsen efter lovens § 79 a, stk. 4, til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 81 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Det skal fremgå af beskrivelsen, hvilke særlige risikogrupper kommunalbestyrelsen beslutter at målrette tilbuddet efter lovens § 79 a, stk. 4.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft 12. juli 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79 a ophæves.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 7. juli 2019
Magnus Heunicke

Klik her for at finde bekendtgørelsen på www.retsinformation.dk

Vejledning om forebyggende hjemmebesøg

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven – Vejledning nr. 2 til serviceloven (VEJ nr 9341 af 08/05/2015)
Klik her – scroll ned til afsnit II, kapitel 2 (NB vejledningen er ikke opdateret ift. lovændringer i 2015 og 2019)

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af persondata

Sundhedsloven
Sundhedslovens kapitel 9 regulerer adgangen til og videregivelse af personoplysninger i forbindelse med behandling.
§ 41 regulerer videregivelse af helbredsoplysninger mv. i forbindelse med og efter behandling af patienter.
§ 43 regulerer videregivelse af helbredsoplysninger m.v. til andre formål.

Persondataloven
Persondatalovens kapitel 4 regulerer rammerne for behandling af persondata, og de generelle betingelser for, hvornår ikkefølsomme og følsomme oplysninger kan behandles.
§ 6 regulerer behandling af ikke-følsomme oplysninger.
§§ 7 og 8 regulerer behandling af følsomme oplysninger.

Retssikkerhedsloven
Retssikkerhedslovens § 12 c regulerer kommuners og sygehuses udveksling af oplysninger om indlæggelse og udskrivning fra sygehuse via en advis.

Loven om de forebyggende hjemmebesøg – væsentligste ændringer over tid

1996 Indførelse af lov om forebyggende hjemmebesøg med virkning fra 1998. Ifølge loven skal alle borgere over 75 år tilbydes to årlige besøg af deres kommune.

2005 Lovændring, som betød, at kommunerne kan vælge at undtage ældre fra ordningen, som får både personlig og praktisk hjælp efter § 83 i lov om social service

2010 Lovændring, som betød, at kommunerne fortsat skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år, men minimumskravet ændres fra mindst to til mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg. Loven giver samtidig mulighed for, at kommunen kan sammentænke de forebyggende hjemmebesøg med andre kommunale forebyggende indsatser samt tilrettelægge besøgene i forhold til de lokale behov.

2016 Lovændring – aldersgrænsen for tilbagevendende årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg hæves fra 75 år til 80 år. Borgere på 75 år skal tilbydes et besøg. Kommunerne skal tilbyde borgere i alderen 65-79 år, som er i risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, et behovsbestemt forebyggende hjemmebesøg. Mulighed for at gennemføre mere differentieret besøg, fx i form af individuelle besøg uden for borgerens hjem samt kollektive arrangementer. Kommunalbestyrelsen skal mindst en gang årligt udarbejde kvalitetstandarder for de forebyggende hjemmebesøg.

2019 Lovændring – aldersgrænsen for tilbagevendende årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg hæves fra 80 år til 82 år. Foruden alle borgere på 75 år skal også borgere i deres fyldte 80. år tilbydes et forebyggende hjemmebesøg.
Alle 70-årige, der bor alene, skal tilbydes et forebyggende hjemmebesøg.
Aldersgrænsen for de behovsbestemte forebyggende hjemmebesøg ændres til 65-81 år.

Denne opsamling er fra VIVEs rapport “Forebyggende hjemmebesøg til ældre – tidlig opsporing”, 2019

Scroll to Top
Scroll til toppen