Rapporter

Her har SUFO samlet rapporter, artikler og oplæg til inspiration.

2018

Dokumentation og afslutning på forskningsprojektet: ”Samtale om tab og livsmod – til dig som har mistet”, Vejle Kommune

Kort præsentation
Afsluttende rapport

2015

Håndbog om forebyggelse på ældreområdet
Sundhedsstyrelsen offentliggjorde d. 20. oktober ”Forebyggelse på ældreområdet – håndbog til kommunerne”.
Formålet med håndbogen er at understøtte kommunernes forebyggende arbejde på ældreområdet, så ældre borgere kan bevare deres sundhed, trivsel og funktionsevne og således leve et selvstændigt og meningsfuldt liv længst muligt. Håndbogen sætter især fokus på seks temaer: ”fald”, ”fysisk aktivitet”, ”ernæring”, ”alkohol”, ”ensomhed og social isolation” og ”selvmordsadfærd”.Håndbogen henvender sig primært til kommunale ledere og konsulenter, der planlægger og koordinerer forebyggende initiativer på ældreområdet samt kommunale medarbejdere i kontakt med ældre borgere.Målgruppen for de forebyggende indsatser i håndbogen er personer:

  • over 65 år
  • som i høj grad klarer sig selv i hverdagen, dvs. ikke modtager hjælp eller kun i begrænset omfang får hjælp og støtte efter serviceloven,
  • som samtidig er i risiko for (yderligere) nedsættelse af funktionsevnen, og hvor denne risiko kan mindskes via en tidlig forebyggende indsats.

Sundhedsstyrelsen tilbyder temadage
Som opfølgning på offentliggørelsen af håndbogen om forebyggelse på ældreområdet tilbyder Sundhedsstyrelsen at arrangere og facilitere en kommunal temadag i din kommune med fokus på både håndbogen og jeres lokale ønsker og udfordringer.

Læs mere og find håndbogen ved at klikke her.

2014:

Ensomhed er mest udbredt blandt de allerældste. Der er en stigning i ensomhed blandt de allerældste. Det viser en ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) ud fra de nyeste data i Ældredatabasen. Stigningen blandt de ældste er sket i løbet af 10 år, fra 2002 til 2012: Læs resume.                               Blandt 82-årige mænd var 11% ofte eller af og til uønsket alene i 2002 – og 19 % i 2012. – blandt 82-årige kvinder ses et svagt fald med 22 % i 2002 – og 20 % i 2012. – blandt 87- og 92-årige mænd og kvinder var 22 % i 2012 ofte eller af og til uønsket alene. Hver tredje af de allerældste efterlyser desuden mere hjemmehjælp, bl.a. praktisk hjælp, selskab til måltider og støtte til at komme uden for deres hjem.

Læs hele rapport: 1410-Aeldres-ressourcer-og-behov 2014 SFI. Af Heidi Hesselberg Lauritzen. København: SFI 2014.

Sundhedsstyrelsen har lavet rapport omkring: Middellevetid i kommuner og bydele. Betydning af alkohol og rygning, kort forklaring. Læs hele rapporten lavet 2014 jan.

Kristeligt Dagblad har bragt en interessant artikel omkring, hvor stressede 75 årige føler sig, på baggrund af Sundhedsstyrelsens undersøgelse “Sundhedsprofil 2013” Læs artiklen: Kristeligt Dagblad af Christine Swane.

Socialstyrelsen har kortlagt både de nuværende forebyggelsesindsatser og den evidensbaserede viden på området. Annette Erlangsen har lavet review over selvmord blandt ældre. Læs her. Kortlægning af området, hvor de forebyggende medarbejdere og ledere er blevet spurgt. læs Her. Selve projekt beskrivelsen som er fra 2013 – 2016.

Så kom regeringens ældreudspil ovenpå hjemmehjælps kommissionen. Se hele oplægget “Livet skal leves hele livet” her. Se skriv fra TV2 nyheder her. Efter dette udspil vil der fremkomme et forslag, der dernæst skal i høring.

Tillader at fremhæve fra hele oplægget side 3-4: Regeringen ønsker: Større fleksibilitet og øget målretning af de forebyggende hjemmebesøg· Aldersgrænsen for tilbagevendende årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg forhøjes fra 75 år til 80 år. Vi ved, at effekten af de forebyggende hjemmebesøg er større for de 80-årige end for de 75-årige. Derfor skal de tilbagevendende årlige besøg målrettes de over 80-årige.

Borgere mellem 65 og 79 år i særlige risikogrupper skal tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Vi ved, at tidlig forebyggelse kan være afgørende for at undgå, at problemerne vokser sig store. Derfor skal borgere, som er i vanskelige livssituationer tilbydes et hjemmebesøg. Det gælder fx borgere, som lige har mistet deres ægtefælle, borgere med misbrugsproblemer og borgere, der er isoleret i særlig grad.

· Alle 75-årige skal fortsat tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Besøget skal bl.a. bruges til af klaring af behovet for fremtidige besøg, herunder identificere ældre borgere i risikogrupper.

· Der bliver mulighed for gruppebaserede tilbud frem for udelukkende individuelle besøg i borgerens eget hjem. Fordelen ved gruppebaserede tilbud er, at de kan få borgere i tale, som normalt vil sige nej tak til et hjemmebesøg, ligesom de kan have en effekt i forhold til netværksdannelse. Opsporing af ældre med behov for forebyggende hjemmebesøg.

· Der skal udarbejdes en vejledning med redskaber til opsporing af ældre med behov for et forebyggende hjemmebesøg. Redskaberne har til formål at understøtte kommunerne i vurderingen af, om en borger har behov for et forebyggende hjemmebesøg.
Sundhedsstyrelsen har lavet rapport omkring: Middellevetid i kommuner og bydele. Betydning af alkohol og rygning, kort forklaring. Læs hele rapporten her.

Så er regeringen kommet med deres 7 Nationale Mål for danskernes sundhed. Nederst i info kan hele rapporten læses. Også Ensomme Gamles Værn har bragt dette i deres nyhedsbrev, læs her.

Socialstyrelsen har lavet: “Ældre i risico for nedsat funktionsevne – Sociale indsatser der virker” notater, der præsenterer den aktuelle viden om sociale indsatser, der har dokumenteret effekt på at forebygge tab af funktionsevne hos ældre. Formålet med vidensnotatet er at bidrage til kommunernes planlægning og udvikling af området Forskning udpeger fem overordnede områder, hvor kommunen med fordel kan koncentrere indsatsen for at forebygge funktionsevnenedsættelse hos ældre. De fem indsatsområder er: Fald og relaterede skader og ulykker, fysisk inaktivitet og udfordringer ved dagligdagsaktiviteter, fejlernæring, kognitiv funktionsnedsættelse samt social isolation og ensomhed. I notatet præsenteres de fem områder nærmere.Læs her. De forebyggende hjemmebesøg er med!
Socialstyrelsen har kortlagt både de nuværende forebyggelsesindsatser og den evidensbaserede viden på området.

Annette Erlangsen har lavet review over selvmord blandt ældre. Læs her. Kortlægning af området, hvor de forebyggende medarbejdere og ledere er blevet spurgt. læs her. Selve projekt beskrivelsen som er fra 2013 – 2016.
2013
Ensomme Gamle Værn: har lavet en rapport omkring velfærdsteknologi til ældre fra 2013, der opridser nye teknologiers muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældre menneskers sociale liv. Læs mere her.

Ensomme gamle værn: Har et rigtig godt nyhedsbrev, som er muligt at tilmelde via deres http://www.egv.dk/. På EGV er det muligt at læse mere omkring ensomhed bland ældre.
Socialstyrelsen: Ældre i risiko for nedsat funktionsevne – sociale indsatser, der virker. Rapport lavet med også beregninger af de forebyggende hjemmebesøg. Læs her.
En rapport fra april 2013 viser, at cirka 16 procent af akutte indlæggelser kan forebygges. Heraf udgør indlæggelser af ældre patienter på 65+ omkring halvdelen. Det er Sundhedsstyrelsen, der har lavet: Værktøjer til tidlig opsporing af sygdomstegn nedsat fysisk funktionsniveau og underernæring – sammenfatning af anbefalingerne 2013.
Hjemmehjælpskommisionsrapport: 1. juli 2013, hvor også vores forebyggende hjemmebesøg er berørt under punkt 3: Anbefaling 3 Kommissionen anbefaler, at forebyggende hjemmebesøg tilrettelægges mere målrettet og fleksibelt, herunder:

• at aldersgrænsen for obligatoriske tilbud om forebyggende hjemmebesøg forhøjes fra 75 til 80 år

• at ældre under 80 år i særlige risikogrupper skalhave tilbud om forebyggende hjemmebesøg

• at der i øget omfang anvendes screenings værktøjer til vurdering af borgerens behov for forebyggende indsatser

• at der åbnes op for gruppebaserede tilbud fremfor udelukkende individuelle besøg i borgerens eget hjem. Se her: Hjemmehjælpskommissionens rapport

Læs alle anbefalinger her.

SUFO høringssvar her.

DSR´s høringssvar til hjemmehjælpsrapporten, læs her.
Socialstyrelsen: Der er gang i 2 projekter 2013: Forebyggelse af funktionsevnetab hos ældre og Forebyggelse af selvmordsadfærd blandt ældre. Se mere på hjemmesiden.

På baggrund af de 2 projekter og Forebyggelse af funktionsevnetab hos ældre: Kortlægning af viden og evidens 20-12-2012 og Kortlægning af kommunale praksiserfaringer pa ældreomradet 20-12-2012 udarbejdes en håndbog til landets kommuner, der bliver tilgængelig på Socialstyrlens hjemmeside til efteråret 2013.

Ældreråds konference 16. maj 2013. med deltagelse af forkvinde Vibeke Reider. Læs hele rapporten her
2012:

SFI – Det nationale forskningscenter for velværd. Har lavet en rapport om ”Ældres ressourcer og behov” udgivet i 2012, hvor der tegnes et billede af ”en ældre generation af danskere, der trives, har overskud, og i stadig stigende grad har det fysisk godt langt op i årene”. Læs mere her. Se selve rapporten: SFI

Kirsten Avlund har lavet en dokumentation, Institut for Folkesundhedsvidenskab. Konklusion er at forebyggende hjemmebesøg til ældre er oftest modtaget af folk med høj socioøkonomisk status, og at det er de lavest socioøkonomiske grupper, der for mest ud af, at man sender et varierende besøgstilbud fra en standard , hvor borgeren selv skal agere. (eks. sender et brev med dato og tid). Læs hele rapporten her. (er på engelsk)

Sundhedstyrelsen har lavet anbefalinger for ældre borgere, til brug for medarbejder med borgerkontakt og deres ledere 2012. Se anbefalinger her.

Se alle de 9 forebyggelsespakker her. Hvor de forebyggende hjemmebesøg også er indtænkt.
Forebyggelse – i følge danskerne rapport lavet i samarbejde mellem Mandag Morgen og Trygfonden. 2012. Se her.
Vidensråd for forebyggelse har lavet en rapport: Seksualitet og Sundhed, skrevet af Christian Graugaard, Bente Klarlund Pedersen og Morten Frisch. 2012.

Sundhedsstyrelsen: “Undersøgelse og behandling af ældre efter faldtilfælde – en medicinsk teknologi vurdering 2012” Læs hele rapporten her. Sammenfatning af ovenstående rapport her.
Ældreråds konference 15 maj 2012. med deltagelse af forkvinde Vibeke Reider. Læs rapporten her.
2011:

SUFO har givet et høringssvar til “Styrket indsats til den ældre mediciske patient.” Læs høringssvar her.

Selve hørings oplægget “Styrket indsats for den ældre medicinske patient – faglig oplæg til en national handleplan” fra Sundhedsstyrelsen 2011, kan ses her. På side 55-58 er der omtalt generel sundhedsfremme og forebyggelse.
Servicestyrelsen : Social fokus – Ældre, har udgivet april 2011 temaet “Hjælp til selvhjælp – med en rehabiliterende tilgang” Rigtig spændende læsning, også omkring ældre og sexualitet. Læs mere her.
Ældreråds konference 2011. Læs rapport her.
Sundhedsstyrelsen har lavet en rapport omkring “Ulighed i sundhed – årsager og indsatser 2011”, der er positiv omtale af de forebyggende hjemmebesøg på side 107 – 112. Se hele rapporten her.

2010:
Ankestyrelsen: har udgivet en ny undersøgelse af “Forebyggende hjemmebesøg til ældre” oktober 2010. En opfølgning på håndbogen omkring forebyggende hjemmbesøg fra 2008.

Sundhedsstyrelsen :
– “Den nationale sundhedsprofil 2010, hvordan har du det?” deri er samlet fakta om sundhed og sygelighed. Her kan du finde statistik, også for vores ældre. Læs rapporten her.

Fredericias model:” Længst mulig i eget liv”. Se deres projekt og tanker omkring det hele på deres hjemmeside.
SundBy Netværket har udgivet i 2010: 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker – den gode kommunale model. Se udgivelse her. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats. Se Sund By Netværks hjemmeside, hvor der også er faldregistrerings skemaer og andre pjecer. Se link til hjemmesiden her.
Det Nationale Forebyggelsesråd har lavet en strategi for sundhedsfremme og forebyggelse i Danmark med titlen: “Det er tid til handling – forebyggelse er en politisk vindersag. Se rapporten her. Forebyggende hjemmebesøg er nævnt under kapitel 6: Målrette de forebyggelsestilbud og tidlig opsporing. Lene Sillasen er formand for Det Nationale Forebyggelsesråd. Lene deltog i Årskurset 2010 for Forebyggende hjemmebesøgere, se hendes oplæg under “Årskursus”.
“Aldring, demens og bilkørsel”, af Anu Siren, Annette Meng. DTU Transport udgivet 2010 januar. 46 sider. Rapporten er en del af projektet “Demens og bilkørsel”. Se mere på hjemmesiden.

SUFO`s kommentarer /undringer over Regeringens udspil til ændringer vedrørende lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre( Fra 2 til 1 årligt besøg).

SUFO´s høringssvar til lovændring 2010: Høringssvar.
DSR – Synergi bringer en artikel skrevet af Tove Madsen vores tidligere forkvinde omkring konsekvenserne af besparelser på de forebyggende hjemmebesøg se her
Fysioterapeutforeningen har også givet et høringssvar omkring de forebyggende hjemmebesøgs lovforslag. Høringssvaret kan læses her skrevet af formand Johnny Kuhr.
2009:
KRAM-undersøgelsen i tal og billeder. Se rapporten her. Af Anne Illemann Christensen m.fl., Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Udgivet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og TrygFonden. 256 sider.

KL har sat et projekt igang omkring opfølgende hjemmebesøg efter sygehus indlæggelse december 2009. Der er fokus på hjemmesygeplejerske til disse hjemmebesøg i rapporten, men husk forebyggere er inddraget i andre kommuner til at varetage besøg efter sygehus indlæggelse til de borgere, der ikke modtager hjemmehjælp. Se en sammenfatning af implementering her Rapporten er omtalt under Social service
Sundhedsstyrelsen har lavet en rapport om Etik i forebyggelse november.

Æstetik beskrevet af Anne Marie Enderlein i klinisk sygepleje 2009 nr 3.Se også under årskurset 2010, hvor Anne Marie Enderlein holdt oplæg omkring etik og æstetik!
Faldforebyggelse i kommunerne en hurtig medicinsk teknologisk vurdering lavet af alle Fyns kommuner juni 2009. Sammenfatning ses her

SUFO´s spørgerunde 2009 i forhold til kommunale, fagligt tværgående indsatser med brug af forebyggende hjemmebesøg til ældre. Her er svarene vedrørende samarbejde og igangsætter af besøg i fokus.Opsamlet spørgeskema omkring indsats. Her ses selve spørgeskema

2008:
Ankestyrelsens Håndbog: Forebyggende hjemmebesøg til ældre, læs her.
Sundhedstyrelsen: Fysisk aktivitet og ældre skrevet af Nina Beyer og Lis Puggaard.
2007:
Ankestyrelsens rapport grundlag for håndbogen: Rapport
SUFO´s kommentarer til Ankestyrelses rapport: SUFO´s kommentarer
2006:
Rådgivning fra Sundhedsstyrelsen 2006: Faldpatienter i den kliniske hverdag.

“Forebyggende hjemmebesøg – kvalitativ undersøgelse af de ældres perspektiv”, hvordan oplever de ældre et forebyggende hjemmebesøg lavet af Samuel S. Nielsen. Klik her

Kommunernes Landsforening har lavet en handleplan 2006, hvor også de forebyggende hjemmebesøg bliver nævnt, som de fremtidige muligheder i kommunen for sundhedsfremme og forebyggelse klik her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Scroll til toppen