Evaluering med interessante pointer kradser i overfladen

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort en rapport med resultater af en evaluering af de forebyggende hjemmebesøg, hvor arbejdet begyndte maj 2022. Resultaterne viser bl.a., at borgernes udbytte er afhængigt af, i hvor høj grad kommunerne prioriterer de forebyggende hjemmebesøg, og at den enkelte medarbejders faglighed og relationelle kompetencer er altafgørende for udbyttet.

Af andre interessante resultater er borgere, der bor alene (frem for borgere der er samboende) og borgere med grunduddannelse (frem for borgere med en længerevarende uddannelse) mere tilbøjelige til at takke ja til et forebyggende hjemmebesøg.   

Janni Amstrup Hansen, formand for SUFO, mener, at de resultater er værd at hæfte sig ved: ”Evalueringen bekræfter vores opfattelse af, at de forebyggende hjemmebesøg kan noget særligt – det være sig i forhold til opsporing af ensomme eller i forhold til social ulighed, hvor vi kommer i kontakt med nogle målgrupper, som ellers ofte går under radaren. Ved et større fokus fra kommunerne på faglighed og kvalitet i de forebyggende hjemmebesøg har vi mulighed for at opspore flere, og i endnu højere grad få mulighed for at skabe gode relationer og understøtte borgernes sundhedskompetencer”.

I sin helhed er SUFOS bestyrelse dog skuffede over evalueringen, som – efter flere lovændringer – har været længe ventet. Janni Amstrup Hansen forklarer:

”Vi har stor respekt for Sundhedsstyrelsens store arbejde med evalueringen og ved, at det har været en svær opgave. Men vi havde håbet på en evaluering, som gik et spadestik dybere i forhold til, hvilken indvirkning de forebyggende hjemmebesøg har på borgerne. Det ville have været et godt grundlag til videreudvikling af tilbuddet.”

Evalueringen er baseret på flere kilder, f.eks. en spørgeskemaundersøgelse blandt forebyggelseskonsulenter og ledere, interviews med forebyggelseskonsulenter, ledere og borgere desk research og registerdata.
 

Corona-tal giver ikke et retvisende billede

De i rapporten offentliggjorte registerdata slutter ved år 2021, hvilket ifølge SUFOs bestyrelse er meget utilfredsstillende. De viser en nedadgående tendens for andelen af borgere, der takker ja til besøg. Det er ikke overraskende, da langt de fleste kommuner i årene 2020 og 2021 pålagde restriktioner i forhold til de forebyggende hjemmebesøg og andre indsatser, og der var således mange borgere, der ikke fik det tilbud om besøg, som de efter lovgivningen har ret til. Samtidig var der mange borgere, der efter ophævelsen af restriktionerne – på grund af smittefare og fordi de var i risikogruppe -, var utrygge ved at invitere forebyggelseskonsulenter ind i hjemmet og derfor takkede nej.

Formand Janni Amstrup Hansen uddyber:

”Betydning og omfang af de forebyggende hjemmebesøg kan ikke afdækkes med data fra de år, hvor det danske samfund har været præget af corona-pandemien. Vi, som til daglig arbejder med forebyggende hjemmebesøg, er godt klar over, at besøgsprocenten ikke siger noget om hjemmebesøgenes kvalitet og indhold, men vi er også bevidste om, at politiske prioriteringer ofte træffes ud fra tal. Derfor er det ekstra bekymrende, at de nyeste tal fra 2022 ikke er med i evalueringen. Tallene i Sundhedsstyrelsens evaluering afspejler hverdagen under corona-pandemien, og giver derfor ikke et retvisende billede af besøgsprocenten.”

SUFO har været repræsenteret i referencegruppen for evalueringen.

Rapporten kan læses her.

Scroll to Top
Scroll til toppen