Vidensdeling

2021

 

Projekt Naturmotion

Formålet med projekt Naturmotion efter vedligeholdelsesforløb i Vordingborg kommune var at udvikle en model for ”at den ældre medborger, på egen hånd og sammen med andre ældre, kan fortsætte fysisk aktivitet i naturen tæt på sin bolig efter afsluttet vedligeholdelsestræning i kommunalt regi og dermed vedligeholde mental, fysisk og social sundhed”.

Målet med at få de ældre ud i naturen er, at de får motion, frisk luft, socialt samvær, mental sundhed og at gøre dem selvhjulpne i forhold til at færdes både i naturen og i nærmiljøet.

Projektet strakte sig over perioden 1. maj 2018 til 31. december 2019, altså 1 år og 8 måneder. Friluftsrådet bevilgede penge til projektet. Projektets ansøger var Vordingborg Kommune (herefter VK), med udførende aktører i Sekretariatet for Sundhed, (den interne naturvejleder), en ældremotionsmedarbejder samt leder for Forebyggelse og Rehabilitering. Derudover blev hyret en ekstern naturvejleder i form af virksomheden Den Grønne Port (herefter DGP), som gav et samlet tilbud på opgaven med at arrangere guidede ture, koordinere med frivillige guider og udarbejde rutekort og implementeringsplan.

Læs mere herunder:

Rapport om Naturmotion efter veligeholdelsesforløb
Implementeringsplan
Oplevelsesture 2020 

 

Opsporing af ældre med kombineret syns- og høretab

Opsporing af ældre borgere med kombineret syns- og høretab er en stor udfordring. Man regner med at 5% af ældre over 80 år har et kombineret syns- og høretab, der er så alvorligt at man kan betragtes som værende funktionelt døvblind. Hos mange borgere overses det dobbelte sansetab, eller sansetabene accepteres som et vilkår i alderdommen, man ikke kan gøre noget ved. Men der kan rent faktisk gøres meget for at hjælpe disse mennesker og forebygge (eller afhjælpe) social og helbredsmæssig mistrivsel og tab af færdigheder.

Klik på linket og læs om, hvad kan du gøre som forebyggelseskonsulent, når du møder en borger med kombineret syns- og høretab, og hvortil du kan henvise borgeren.


2020

 

Redskab til opsporing af demens i kommunerne

Det nye redskab BASIC-Q fra Nationalt Videnscenter for Demens skal hjælpe kommunerne med at identificere de borgere, der skal motiveres og hjælpes til at opsøge egen læge for at blive udredt for demens.

I 2019 publicerede værktøjet BASIC, som er et redskab til identifikation af demens og kognitiv svækkelse. BASIC er primært udviklet til brug for læger, sygeplejersker og andet klinikpersonale. Men kommunerne har en vigtig opgave med at støtte de borgere, som bør udredes for demens eller kognitiv svækkelse, i at opsøge egen læge.

”Indtil nu har fagpersoner i kommunerne manglet et simpelt værktøj til at danne sig et indtryk af, om borgeren bør opsøge egen læge med henblik på at blive udredt for demens,” siger Kasper Jørgensen, der er neuropsykologisk fagkonsulent i Nationalt Videnscenter for Demens. ”BASIC-Q består af nogle helt konkrete spørgsmål, som ikke kræver videre fortolkning. Det er lige til at gå til.”

Materialerne kan rekvireres ved henvendelse til Kasper Jørgensen pr. mail niels.kasper.joergensen@regionh.dk

 


I Odense Kommune bruger forebyggelsesvejlederne følgende værktøjer:

ICF-baseret samtaleguide

UCLA

Short Physical Perfomance Battery (SPPB)


2019

Plakater: Rikke Svava, seniorvejleder i Sønderborg Kommune, har udarbejdet nogle flotte plakater (grafisk fascilitering), der kan bruges til at informere borgere, politikere og andre interesserede om de forebyggende hjemmebesøg – find dem her.

 


2016

Værktøj: Samtaleguide

Fra Rudersdal Kommune:

Vi vil gerne dele vores samtaleguide med jer andre.

Vi har efter mange år med en nedskrevet guide i ord, valgt i stedet at benytte en grafisk fremstillet guide, som vi tager frem til besøgene og som kan inspirere borgerne til den samtale, vi skal have, så der er fokus på, at det er borgerens samtale – det er borgeren, som vælger dagsorden.

Vi har benytte denne samtaleguide – vi kalder den ”boblerne” – i 1 ½ år med stor succes.

Nogle borgere vil gerne tale om alle ”bobler”, nogle vælger en eller to ud – ”det er dét, vi skal tale om – der har jeg udfordringer”.

Find samtaleguiden her.


2015

Værktøj: Sundhedshjul

Fra Høje Taastrup Kommune:

I Høje Taastrup Kommune  har vi stor gavn af at benytte ovenstående ”Sundhedshjul” dels i vor forebyggende besøg dels ved informationsmøder for nye borgere på 75 år.

Vi har udarbejdet ”Sundhedshjulet” på baggrund af forebyggelsespakkerne, og det støtter således også godt op om den nye håndbog om forebyggelse på ældreområdet fra Sundhedsstyrelsen.

”Sundhedshjulet” gør det legalt at tale om de farlige ting såsom ufrivillig ensomhed, spekulationer der ødelægger søvnen, fald grundet manglende motion m.m.

Vi har bl.a. erfaret, det er rigtig godt  til at få mændene i tale.

Klik her for at se sundhedshjulet.

 

 

Værktøj: Årshjul – udsendelse af materiale

Fra Horsens Kommune:

Vi har i Horsens Kommune lavet et årshjul over det materiale, som vi sender med vores brev til borgeren. Vi vedhæfter det materiale, der er bestemt til den måned, vi kommer på besøg. Årshjulet beskriver fint, hvilken information der skal sendes ud hvornår.

Klik her for at se årshjulet.

 

 

 

TEMA: Hjemmebesøg hos enker og enkemænd

Medlemmer har indsendt materiale til SUFO om enkebesøg til inspiration for andre. Hvis du gerne vil dele relevant materiale, send en mail til Lise Sørensen på ls@sufo.dk

I bogen “Når to bliver til én”, som er udgivet af Palliativt Videncenter, er der et afsnit om forebyggende hjemmebesøg til efterladte. Bogen kan købes eller downloades på Pavis hjemmeside, klik her.

 

Ballerup Kommune: Vi sender brev ud til enker og enkemænd ca. 4-6 uger efter deres ægtefælles / samlevers død med tilbud om en samtale.

Jeg kan oplyse, at vi i teamet planlægger at lave en form for kvalitetsstandard for disse besøg, og henter meget inspiration fra bl.a. følgende bøger:

  • ”Når to bliver til en” fra Palliativt Videncenter
  • ”Sorg – når ægtefællen dør” af Jorit Tellervo

Læs brev med tilbud om samtale her.

 

Greve Kommune: Udover de almindelige forebyggende hjemmebesøg har Greve Kommune altid tilbudt et ekstra besøg til de borgere over 75 år, der har mistet deres ægtefælle. Baggrunden for dette tilbud er viden om, at de fleste i denne situation er mere sårbare. Her er der mulighed for at drøfte den nye situation, som for mange er svær at tackle. Vi sender et brev til den efterladte, ca. 4-6 uger efter dødsfaldet. Vi kan kun få oplysninger om dødsfald fra gifte og registrere partnerskaber og ikke fra samboende.  Som et nyt tiltag er der siden d. 01.07. 2014 gennemført telefonisk opfølgning til ny blevne enker/ enkemænd, efter de har modtaget brev med tilbud om ekstra besøg. De borgere, der har modtaget opringningen, har været glade for dette.

I 2014 er udsendt 62 breve med tilbud om enke/ enkemandsbesøg. Heraf er opgjort, at 16 borgere har takket ja hertil.

Tilbuddet medvirker bl.a. til at leve op til målsætningen indenfor ”Sundhed og trivsel” i Planstrategi 2015 Greve Kommune, hvor der er særlig fokus på hjælp og støtte til efterladte ægtefæller.

Læs mere på Greve Kommunes hjemmeside ved at klikke her.
Se et eksempel på det brev, kommunen sender ud til enkeblevne ved at klikke her.

 

Kerteminde Kommune: Kerteminde tilbyder besøg til enker og enkemænd.

Læs en pjece om at miste her.

Se et eksempel på brev til efterladte her.

Se et eksempel på brev til efterladte – opfølgning efter ½ år her.

Se et eksempel på brev til efterladte – opfølgning efter 1 år her.

 

Rødovre Kommune: Rødovre kommune er startet med at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til enke enkemænd til borgere mellem 65 og 74 år fra januar 2015. I forvejen har vi tilbudt besøg efter tab af ægtefæller til de borgere, vi kender fra de forebyggende hjemmebesøg.

Vi har været inspireret til at starte tilbuddet bl.a. efter at have hørt foredrag af Jorit Tellervo fra PAVI ( videnscenter for rehabilitering og palliation) og har læst hendes 2 bøger om tilbud til sørgende.

Læs en evalueringsrapport om tilbuddet ved at klikke her.

Find en pjece om tilbuddet ved at klikke her.

 

Skive Kommune: Skive tilbyder besøg til enker og enkemænd.

Læs et eksempel på brev til efterladte her.

 

Slagelse Kommune: Slagelse tilbyder besøg til enker og enkemænd.

Læs en pjece om tilbuddet her.

 

Aarhus Kommune: Aarhus og Frederiksberg deltager i et projekt under Socialstyrelsen, der omhandler forebyggelse af funktionsevnetab og/eller psykosocial mistrivsel.  Projektet forløber 2014 – 2016.

At foretage besøg hos enker og enkemænd er en del af projektet, som man kan læse nærmere om ved at klikke her.

Vi har lavet et fælles brev, som vi sender til alle over 65 år, der er blevet alene. Oplysningen om, at de er blevet alene kan vi trække via Folkeregisteret, hvor deres social status ændres ved ægtefællens død. Se brevet her.

Vores erfaringer med disse besøg er rigtigt gode, forstået på den måde, at ca. 60 % takker ja til tilbuddet – og indholdet af besøget fører ofte mange gode indsatser med sig. Fx tilknytning til sorggrupper, mandegrupper, lægekontakt, – og meget mere.


2014

Nationalt Videnscenter for Demens har udsendt deres kursuskatalog 2014, hvor temadagen d. 6 november 2014 “At opdage symptomer på demens” er lavet i samarbejde med SUFO. Afholdes i København. Se invitation her.

Se selve kataloget her på side 19. Dog er dette tiltag udsat til 2015.

Region Sjælland afholder d. 25 september temadag for ansatte, som varetager forebyggende hjemmebesøg. Emnet: Kommunikation og Kropssprog. Oplægsholder Liselotte Pedersen, uddannet coach og proceskonsulent. Se opslag temadag Sjælland 2014 

Odsherred kommune er ved at lave nyt tiltag i 2014 omkring Sorg besøg, læs mere om projektet her Se pjecen her. Læs om selve sorgbesøget her. Odsherred har taget udgangspunkt i hjemmehjælpsrapporten, at prøve at finde de sårbare mellem 55 – 75 år.


2013

Hvem er de sårbare og udsatte ældre ? Nogle ældre er sunde, aktive, har et godt netværk og en god økonomi. Andre er nedslidte, syge og socialt dårligt stillede. Men hvem er det, der er særligt sårbare og udsatte i alderdommen – og hvorfor? Og er der forskel på, hvordan sårbarhed ses “udefra”, når man beskriver andre, og hvordan det opleves “indefra” i ens eget liv? Det undersøger KORA i et nyt forskningsprojekt. Læs mere her. og lidt mere her.

Dansk Gerontologisk Selvskab inviterer forebyggere i Region Sjælland og Hovedstaden til et spændende temamøde eftermiddag om ældre og lyd. Se invitaion her.

Politikken har en artikel fra Ældre Sagen: Ældre, der ikke får hjælp i hjemmet, er svingdørspatienter på sygehusene og indlagt længere. Ældre Sagen mener, at hjemmeplejen er skåret for hårdt. Forebyggende hjemmebesøg hos ældre over 75 år er skåret ned flere gange. I 2005 fik kommunerne lov til ikke at tilbyde besøg til borgere, der får personlig og praktisk hjælp, og i 2010 blev besøgene skåret ned fra to til et besøg om året. Hjemmeplejekommissionen har for nylig foreslået, at aldersgrænsen for forebyggende besøg hæves til 80 år, men at kommunerne skal sikre, at ældre under 80 år i særlige risikogrupper skal have tilbud om en forebyggende indsats. Læs mere her.

Ensomhed blandt ældre: Opmærksomhedsfolder -rød, gul ,grøn lavet af Marselisborg projektet. Hvad skal du være opmærksom på, og hvad kan du gøre. Se mere på www.aktivtaeldreliv.dk

Netværksforum for Region Midjylland – Fagdag d. 14/11 kl. 9-16 for ledere og medarbejdere i de forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på: “Forebyggelse – fra opsporing til indsatser”. To spændende oplæg sætter fokus på opsporing og indsatser til bevarelse af funktionsevne og livskvalitet: “Ældre og fysisk funktionsevnetab” med Kirsten Aulund og “Ældre og selvmord” med Elene Fleischer. Efterfulgt af indlæg om kommuners praksiserfaringer på området. Læs hele programmet her.

Erfaringskonference i Norge til september, se det flotte program.

Studiebesøg fra Trygghetssykepleiertjenesten i Bergen kommune SUFO blev kontaktet sidst i januar fra Bergen Kommune, idet de gennem et EU program der hedder Leonardo mobilitet, hvor Bergen kommune i 2013 har fokus på forebyggende hjemmebesøg og gerne ville lave et studiebesøg til Danmark. Studiebesøget blev derfor lagt i forbindelse med vores årskursus, hvor de 4 ”tryghedssygepleier” – Marit Jarland, Gunn Johannessen, Ellen Moltubakk og Bjørg Rolvsvåg deltog. Studiebesøgende blev i Holbæk, København, Lejre og Roskilde, således at rejseafstanden ikke blev for stor. Ved at tilbyde 4 forskellige kommuner som studiebesøg, fik de mulighed for at se forskelligheder, ligheder og størrelser på kommuner. Stor tak til alle 4 kommuner for at sætte deres tid og gæstfrihed af til at modtage studiebesøg. Jeg ved at vi alle har haft nogle fantastiske inspirerende dage med de ”norske piger”, bestemt en god måde at vidensdele på. Vi fik udvekslet pjecer, hvor der i pjecen om tryghedsbesøg i Bergen er et fint fokus på tryghed i hjemmet – både brand, hensigtsmæssig indretning og fald. Det var inspirerende at høre om tilgangen til tryghedsbesøg i Bergen – sygepleje er universelt og tilpasset lokale forhold. Her ligner Norges og Danmarks velfærdssamfund hinanden. Ligeledes fik vi alle en fin bog om Bergen som gave. Kirsten Foss Andersen udleverede SUFOS bog: “Det lille skub”, som vores gave til dem. Som I kan se i følgende link har Holbæk Kommune været gode til at få lavet en fin presse omtale. se omtale Norge artikel %20artikel%20i%20Holbk

I kan læse en lille Rapport fra besøget, som er udarbejdet af Gunn, Marit, Ellen og Bjørg. Med venlig hilsen og på vegne af SUFO Vibeke Reiter

Region Sjælland afholder d. 23/5 temadag med titlen: “Den nye generation af ældre”, oplæg fra Margrethe Kähler, chefkonsulent i Ældre Sagen og Rikke Thor, sygeplejerske og sexolog. Se hele programmet her.


 

2012

Folkemødet på Bornholm: hvor Kirsten Foss Andersen deltog fra SUFO sammen med KL og DSR, som havde arrangeret en mini sundhedsmesse (klik for pjece: “Fremtidens sygplejeindsats i kommunerne) med repræsentanter for det borgernære sundhedsvæsen. Debatmøde med Anny Winther KL og Grete Christensen DSR. Kirsten blev interviewet af en journalist fra DSR og desværre er der faktuelle fejl i pjecen – dem forsøgte Kirsten at råde bod på i mødet med deltagerne på standen. Forebyggende hjemmebesøg har en bred repræsentation af sundhedsuddannelserne. Standen blev rigtig fin med pjecer om forebyggende hjemmebesøg fra bestyrelsesmedlemmernes kommuner, bærbar computer, der viste filmen fra vores hjemmeside, KL og DSR pjecen, information om SUFO og ikke mindst vores fine banner med billede med borgere og præsentation af vores bog Det lille skub. Det var dejligt at hilse på bornholmske kollegaer og næste år kommer Bornholms pjece med.

Region Midtjylland har afholdt Netværksforum for forebyggere og ledere. Det har VIA, Århus stået for, se program her. 100 deltagere hørte oplæg ved Bente Høy,her, omkring Forebyggelsespakker ved Lene Dørfler, Silkeborg kommune, her, Poul Videbech, overlæge: “Depression forebyggelse og tidlig opsporing”, se oplæg her, og Maja O´Connor: “Tab og sorg i ældrelivet”. En meget indholdsrig, givtiv og lærerig dag, hvor nye medarbejder og ledere tager over for næste års arrangement. Netværket mødes x 1 årligt 🙂


2011

Annette Johanesen har holdt et oplæg i Sverige i oktober 2011omkring de forebyggende hjemmbesøg. Se power point her.

Vidensråd for forebyggelse er grundlagt 2011 af TrygFonden og lægeforeningen. Se her Rådet har til formål at indsamle og videreformidle forskningsviden om sundhed og forebyggelse til politikere og beslutningstagere, herunder at deltage i den offentlige debat. Dets 15 medlemmer kommer fra universiteter og andre forskningsinstitutioner samt diverse lægevidenskabelige selskaber. Rådet har indtil videre fået bevilget 19 mio. kr. til tre års arbejde.

Faldforebyggelse: Sundby netværket: “8 anbefalinger af ældres faldulykker – den gode kommunale model”, se her . Der er meget godt materiale omkring faldforebyggelse.


2010

Fokus på alkohol blandt ældre via et 4 årig projekt i Silkeborg 2010. Der gives bl.a. hjemmehjælps grupperne redskaber via kurser og efterfølgende kontaktpersoner omkring området, til at tackle de hjem, hvor alkohol fylder meget. Problematisk alkoholforbrug blandt ældre borgere kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte borger, ligesom det ofte berører mange forskellige faggrupper. Derfor har vi fra Rusmiddelcenter Silkeborg inviteret til en temakonference, hvor vi bl.a. stiller skarpt på, hvordan vi griber situationen an i Silkeborg Kommune og gennem forskellige oplæg giver forslag til, hvordan vi kan blive bedre til at intervenere overfor denne målgruppe.

Psykiater og overlæge Finn Zierau fra København vil belyse emnerne: Hvilke tegn er der på overforbrug af alkohol hos ældre? Hvorfor og hvordan skal vi gøre noget ved det? Hvad er resultaterne af intervention? Se: power point.

Småtspisende ældre skema til småtspisende Se også under Årskursus 2010 Workshop 2. Måltider til ældre og småtspisende v/ Henriette Daabeck. Der er et andet ernæringsscreeningsskema og forklaring dertil.


2009

Fyraftensmøder arrangeret mellem SUFO og Videnscenter på Ældreområdet: 25/11 2009: Ældre trafikanter. Oplæg ved Marlene Kjær fra Videnscenter på Ældre området og oplæg ved Pernille Ehlers: Hvorfor får ældre typiske problemer i trafikken og hvordan kan man forebygge dem.

Det Regionale Færdselssikkerhedsudvalg, der hører til i Vejdirektoratet, arbejder på at udvikle en strategi for at forbedre ældre trafikanters trafiksikkerhed. I forbindelse med en kampagne i Hovedstadsområdet målrettet ældre fodgængeres trafiksikkerhed har de kontakt til og involveret det forebyggende team i Herlev kommune. De har haft mange gode og relevante input til, hvordan de skulle henvende sig til ældre, som fodgængere. Anne og Anne Grethe har holdt oplæg på temadage omkring ældre trafikanter. Der er skrevet en artikel, der fokuserer på ældre som bilister. Læs her

Tove Madsen har deltaget i Ældre Råds møde i 2009 her kan du se oplægget

Frederikssunds Kommune: I 2009 har de forebyggende medarbejder haft særligt fokus på kombineret høre- og synshandicap. Læs deres vurdering af fokus området.


 

2008

Ti symptomer på depression

Ti tegn på demens:  spørgeskema


2007

Tove Madsens oplæg ved konference 2007 – “Varme hænder og et køligt overblik” omkring forebyggende hjemmebesøg.

Etniske minoriteter, liste over sundhedsinformation på forskellige sprog klik her.

Check liste til brandsikkerhed for ældre klik her.

Tove Madsen har skrevet en artikkel til sygeplerjersken: Hvad kan du som sygeplejerske bruge forebyggende hjemmebesøg til? Også en artikel til praksisområdet : Hvad kan du, som er ansat i lægepraksis bruge forebyggende hjemmebesøg til?

En spændende artikel: Ældre med kombineret høre og synsnedsættelse – et særligt indsatsområde Døvblindeblevne oplæg:power point – og den tilhørende spørgeguide: spørgeguide  

Se også den Norske hjemmeside omkring syn og høretab hos ældre . Du kan bl.a. se simulationer af syn og høretab og forskellige hjælpemidler. Se også hvordan konkrete hjælpesituationer kan fungere for ældre med syn og høre tab.


2006

Her kan du hente program til projektet “Rådgivning i sund levevis i Grønnegade – Hillerød” fra 2006 klik her“Livsstilscafeer” Med sundhedstema samt opfølgende møder.

December 2006: slutrapport Første forløb var sundhedsfremmende og forebyggende borgerrettet undervisning – Hold balancen og forebyg fald. Midvejsrapport – Juni 2006: Midtvejsrapport


2004

Sygeplejersken har artikel 2004 om og med depressionstest og hukommelsestest samt guideline til brug af denne klik her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Scroll til toppen